Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat

Innovus International Kft.

Bevezetés
A Jelen Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Tájékoztató) az Innovus International Kft. által üzemeltetett honlap (a www.innovus.hu honlap) által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, egyben pedig tartalmazza a honlap felhasználási feltételeit is.
A jelen Tájékoztató a Honlap által kezelt, a személyes adat definíciójának megfelelő adatkezelésekről ad tájékoztatást. A honlap a Tájékoztatóban szereplő személyes adatkezeléseken túl számos egyéb, a személyes adat fogalmi körébe nem tartozó technológiai és statisztikai adatot is kezel és generál, ezen adatkezelések szabályai nem szerepelnek a jelen Tájékoztatóban.

1. Általános rendelkezések

1.1 A Honlap Üzemeltetőjének személye
A www.innovus.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) és a kapcsolódó háttérszolgáltatást az Innovus International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2. C. lház. fszt. 127., cégjegyzékszám: 01-09-950028; e-mail: info@innovus.hu, továbbiakban: a Honlap Üzemeltetője) biztosítja.

A Honlap Üzemeltetője egyben a Felhasználók által a Honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelője (az adatkezelő) is.

1.2 A Felhasználó

A Felhasználó definíciója:

Felhasználó minden olyan személy, aki a Honlapra belép, abban a Honlap által kért személyes adatai alapján regisztrál, függetlenül attól, hogy a Honlap által kínált szolgáltatásokat a regisztrációt követően ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem. A Felhasználók természetes személyek. Minden regisztrált Felhasználó adatait a Honlap Üzemeltetője azonos feltételekkel és tartalom szerint kezeli és védi, függetlenül attól, hogy az adott Felhasználó a regisztrációját követően a Honlap által kínált szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

A Felhasználó egyben az általa megadott személyes adatoknak a Honlap Üzemeltetője (mint adatkezelő) által megvalósított személyes adatkezelés érintettje is.

1.3 A Honlap által kínált szolgáltatások igénybe vétele a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság nevében, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán létrejövő jogviszony:

A Honlap alapvetően gazdasági társaságok részére kínál szolgáltatásokat, ennek alapján a Felhasználók (akik természetes személyek) a honlapra (annak annak érdekében regisztrálnak, és adják meg a személyes adataikat, hogy a Felhasználó az érdekkörébe tartozó (tulajdonában,
résztulajdonában álló, ügyvezetése alá tartozó, vagy a Felhasználóval munkaszerződéssel rendelkező), gazdasági társaság nevében és javára vegyék igénybe a Honlap által kínált szolgáltatásokat. Ez esetben ténylegesen a Felhazsnáló (mint természetes személy) regisztrál a Honlapon, de a Honlap által kínált szolgáltatásokat a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság veszi ténylegesen igénybe. A Felhasználó pedig maga – mint természetes személy – a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság, és a Honlap Üzemeltetője közötti kapcsolattartói feladatokat látja el.

A Honlap igénybe vételével kapcsolatos jogviszony tehát a Honlap Üzemeltetője, és a Honlap szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság között jön létre (a Felhasználónak a Honlapon történő regisztrációjával, minden további vagy külön jogcselekmény nélkül). A Felhasználó felelős azért hogy rendelkezzen azokkal a képviseleti jogosultságokkal, amik a Honlap által kínált szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos jognyilatkozatok, regisztráció, adatkezelési hozzájárulások, és minden egyéb, a jelen Tájékoztató által megkívánt hozzájárulás, nyilatkozat és kötelezettségvállalás teljesítéséhez – a Honlap szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság nevében és javára – szükségesek. Ezeknek a képviseleti jogosultságoknak a meglétét a Honlap Üzemeltetője nem vizsgálja, nem kéri igazolni, hanem – az ellenkező kifejezett bizonyításáig – úgy tekinti, hogy a Felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

A Felhasználó minden nyilatkozatát, kötelezettségvállalását a Honlap Üzemeltetője úgy tekinti, hogy azokat a Honlap szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság nevében és javára tette meg a Felhasználó, a Honlap által kínált szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaságot a Honlap szolgáltatásai igénybe vétele során a Felhasználó képviseli, a Felhasználó által tett nyilatkozatokat a Honlap Üzemeltetője a Honlap által kínált szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság nyilatkozataként kezeli, a Felhasználó részére tett tájékoztatásokat és nyilatkozatokat pedig úgy kell tekinteni, hogy azokat a Honlap Üzemeltetője a Honlap által kínált szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság részére tette meg.

1.4 A Honlap által kínált szolgáltatások szabálytalan igénybe vétele és jogkövetkezményei:

Amennyiben (i) a Felhasználó az előző 1.3-as alpontban írottak szerint nem képvisel gazdasági társaságot, aki a Honlap szolgálatásait igénybe kívánja venni, vagy (ii) a Felhasználó által a regisztrációkor megadott adatok bármelyike hamis, vagy (iii) a Felhasználó nnem a saját személyes adatait adja meg a regisztrációkor, úgy a Honlap által kínált szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos jogviszony érvényesen nem jön létre, a Honlap Üzemeltetője a Honlap által kínált szolgáltatásoknak a Felhasználó (vagy a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság) általi használatával kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal, és a Honlap által kínált szolgáltatásoknak a Felhasználó (és az álala képviselt gazdasági társaság) általi használata során akár a Felhasználónál, akár bármely harmadik személynél bekövetkezett károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

1.5 A Tájékoztató hatálya és módosítása:

Jelen Tájékoztató hatálya a Honlap Üzemeltetője által az Honlap által kínált szolgáltatásokra, és a Honlapon keresztül a Honlap Üzemeltetője által megvalósított személyes adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató módosításának jogát a Honlap Üzemeltetője fenntartja. A Honlap Üzemeltetője a Felhasználótól származó, erre irányuló kifejezett kérésre (amit a Felhasználónak elektronikus levélben, a Honlapon szereplő elektronikus levélcímre kell
küldenie) válasz e-mail formájában tájékoztatja a kérést megfogalmazó Felhasználót a korábbi módosításokról (a tájékoztatást a Honlap Üzemeltetője a kérés elküldésétől számított 30 – harminc – napon belül teszi meg).

A Tájékoztató módosítása esetén a Honlap Üzemeltetője a módosított Tájékoztatót a Honlapon közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Honlap Üzemeltetője nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Honlapon regisztrált Felhasználók részére. A Tájékoztató módosításainak hatályosulásához nem szüksége az, hogy a Felhasználók a módosult Tájékoztatót tudomásul vegyék, ezzel kapcsolatos bármely kifejezett jognyilatkozatot vagy egyéb cselekményt tegyenek.

1.6 A Honlap által kínált szolgáltatások:

A Honlap által kínált szolgáltatások lényege az, hogy növekedési konzultációs tanácsadást nyújt az arra regisztrált Felhasználók által képviselt gazdasági társaságok részére. A Honlap Üzemeltetője ezeknek a tanácsoknak a szakmai megalapozottságáért, jogszabályszerűségéért felelősséget vállal, a Tájékoztató alábbi 4.2-es pontjában szereplő a Honlap Üzemeltetője felelősségének korlátozására vonatkozó előírások keretei között.

2. Adatkezelés

2.1 Az adatkezelés jogalapja és elvei:

A Felhasználó által a Honlap haszálata során megadott személyes adatok kezelője (adatkezelő) a Honlap Üzemeltetője. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a Honlapon történő önkéntes regisztrációval megadják a Honlap által kért személyes adataikat, egyben – kifejezett, a Honlapon keresztül megtett nyilatkozattal – hozzájárulnak a megadott személyes adataiknak a Honlap Üzemeltetője általi kezeléséhez, egyben elfogadják jelen Tájékoztatót.

Jelen Tájékoztató a Felhasználóknak az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásának minősül. A Felhasználó feladata és felelőssége, hogy mielőtt a Honlap által kért személyes adatokat megadja, és hozzájárul a Honlapon keresztül a Honlap Üzemeltetője általi adatkezeléshez, a jelen Tájékoztatót tanulmányozza át, és az ebben foglalt feltételek tudatában adja meg a hozzájárulását az adatkezeléshez.

A Honlap Üzemeltetője kizárólag a Felhasználók által megadott, valamint a Felhasználóknak a Honlap használatával összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik a Felhasználók jogai maradéktalan érvényesítésére. A Honlap Üzemeltetője valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Honlap szolgáltatásait nyújtsa az arra regisztrált Felhasználóknak, és a Honlap szolgáltatásait fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, valamint a Honlap működésének elemzése, fejlesztése. A Honlap Üzemeltetője nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. A Honlap Üzemeltetője törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
* személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
* az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
* a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
* az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
* ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
* az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

2.2 Kezelt adatok köre:
A regisztráció során kezelt személyes adatok:
* a Felhasználó vezetékneve, keresztneve, email címe, a Felhasználó által képviselt gazdasági társaság neve, és az a körülmény, hogy a Felhasználó az általa képviselt gazdasági társaság cégvezetője vagy ügyvezetője-e.

2.3 Az adatkezelés időtartalma:

A Felhasználó által a Honlapra történő regisztráció, és a Honlap használata során megadott személyes adatokat a Honlap Üzemeltetője a Felhasználó által bármikor kezdeményezhető adattörlésig kezeli. A regisztráció, és a Honlap használata során megadott személyes adatokat adatokat a Honlap Üzemeltetője a Felhasználó kettő évet meghaladó inaktivitása (ha a Felhasználónak a Honlapon történő bármely korábbi aktivitása után két év megszakítás nélkül eltelik úgy, hogy a Felhasználó a Honlap szolgáltatásait nem használja, oda nem lép be) után automatikusan (a Felhasználó megkérdezése nélkül) törli.

A Felhasználó bármikor jogosult arra, hogy a Honlap Üzemeltetőjének küldött elektronikus levélben – amelyet a Honlap Üzemeltetőjének a Honlapon feltüntetett elektronikus levélcímére kell küldeni – a Honlap által kezelt személyes adatai törlését kérje a Honlap Üzemeltetőjétől. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha a Felhasználó a Honlap által kezelt személyes adatok törlésére irányuló kifejezett, és egyértelmű kérést fogalmaz meg. A Honlap Üzemeltetője az adattörlésnek az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tesz eleget.

A (bármely okból elvégzett) adattörlést követően a Felhasználó a Honlap szolgáltatásait a továbbiakban nem használhatja, azokat csak új (sikeres) regisztrációt követően tudja igénybe venni. A Honlap Üzemeltetője felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatok törlése után a Honlap szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság sem tudja a továbbiakban igénybe venni a Honlap szolgáltatásait.

A Honlap Üzemeltetője felhívja a figyelmet arra, hogy az adattörlésre irányuló kérés esetén kizárólag az Alklmazás által kezelt személyes adatok törlésére kerül sor, a Honlap informatikai rendszereiben.

Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat törli továbbá, ha:
* azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
* az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
* az adatkezelés célja megszűnt (ideértve a Felhasználó inaktivitásának a Tájékoztató jelen 2.2-es pontjában hivatkozott esetét is);
* azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

2.3 Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helye, irányadó jog:

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése a Honlap Üzemeltetője székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Honlap Üzemeltetője által megbízott adatfeldolgozó
helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Honlap Üzemeltetője hozza meg. A Honlap Üzemeltetője magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország.

A Honlap Üzemeltetője adatfeldolgozóként az alábbi céget vonja be a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésébe: ….. (mint adatfeldolgozó). Az adatfeldolgozó magyar jogi személy, az adatfeldolgozás helye Magyarország.

Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Honlap Üzemeltetője az adatkezelés során figyelembe veszi és betartja az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

2.4 Regisztráció:
A regisztráció során a Felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. A Honlap Üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat a Honlap Üzemeltetője kezeli.

Amennyiben a Felhasználó – egy ugyanazon nyilatkozat keretében – nem ad kifejezett hozzájárulást az általa megadott személyes adatoknak a Honlap Üzemeltetője általi kezeléséhez, és nem veszi tudomásul a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat (vagyis a jelen Tájékoztató) feltételeit, úgy ez sikertelen regisztrációnak minősül, és a Felhasználó a Honlap szolgáltatásait nem veheti igénybe.

2.5 A személyes adatok kezelésének főbb szabályai:

Az adatkezelés során a Honlap Üzemeltetője az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Honlap Üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a Felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról a Honlap Üzemeltetője a Felhasználókat a Tájékoztató előző 1.3-as pontjában írtak szerint tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

2.6 Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása:

Az adatokhoz a Honlap Üzemeltetője érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat a Honlap Üzemeltetője csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé
harmadik személyek számára, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

A Honlap Üzemeltetője az adatkezelésre irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Amennyiben a Honlap Üzemeltetője adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozó személyéről a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat (lásd a Tájékoztató 2.3-as pontját). Az adatfeldolgozó – bevonása esetén – csak a Honlap Üzemeltetője adatfeldolgozással kapcsolatos döntéseinek végrehajtására jogosult, a Honlap Üzemeltetője által adott utasításoknak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Honlap Üzemeltetője felelősségét nem érinti. A Honlap Üzemeltetője az általa bevont adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha az adatfeldolgozási tevékenységet a Honlap Üzemeltetője maga látta volna el.

A Honlap Üzemeltetője jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az adatok egyéb, a jelen Tájékoztatóban kifejezetten megadott céltól eltérő felhasználásra a Honlap Üzemeltetője nem jogosult.

2.7 Reklámozási célú adatkezelés:

A Honlap Üzemeltetője jogosult arra, hogy a Felhasználók regisztráció során megadott elérhetőségeit felhasználja arra a célra, hogy a Felhasználónak a Honlap Üzemeltetőjével, a Honlap Üzemeltetője tevékenységével, valamint a Honlappal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A reklámozási célú adatkezeléshez a Felhasználónak külön, kifejezett hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia.

Amennyiben a Felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy a Honlap Üzemeltetőjével, a Honlap Üzemeltetője tevékenységével, valamint a Honlappal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjenek a Felhasználó által megadott email címre, úgy ez a felhasználói döntés a Honlap szolgáltatásainak igénybe vételét nem befolyásolja, a Felhasználó a Honlap szolgáltatásait teljes körben igénybe veheti.

2.8 A Felhasználók jogai, a magánszféra védelme

A Felhasználónak az alábbi jogai vannak:

Tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználónak joga van tájékozódni a Honlap Üzemeltetője által kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés lényeges
szempontjairól – a tájékoztatási kötelezettségének a Honlap Üzemeltetője a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

Hozzáféréshez való jog: a Felhasználó kérhet tájékoztatást arról, hogy a Honlap Üzemeltetője kezel-e az adott Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. A Honlap Üzemeltetője a hozzáféréshez való jognak elsősorban a jelen Tájékoztatóval tesz eleget – ami tartalmazza az előző mondat szerinti információkat – azonban amennyiben a Felhasználó a Honlap Üzemeltetőjét elektronikus levélben, a Honlapon feltüntetett elektronikus levélcímen a hozzáféréshez való jog gyakorlása körében közvetlenül is megkeresi, és felvilágosításokat kér, úgy a megkeresésben kért felvilágosításokat a Honlap Üzemeltetője a megkeresés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül megadja.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Felhasználó a tájékoztatás kérés folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A Felhasználó tájékoztatását a Honlap Üzemeltetője csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. A Honlap Üzemeltetője köteles a Felhasználóval a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A Honlap Üzemeltetője ebben az esetben tájékoztatja a Felhasználót a jogorvoslati lehetőségekről.

Adatok helyesbítésének kérése: a Felhasználó jelezheti, hogy a Honlap Üzemeltetője által kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. A helyesbítésre vonatkozó kérést a Felhasználó elektronikus levélben, a Honlapon feltüntetett elektronikus levélcímen kérheti, a helyesbítésre vonatkozó kérésnek a Honlap Üzemeltetője a megkeresés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül tesz eleget.

Törléshez való jog: gyakorlására vonatkozó információkat lásd a Nyilatkozat fenti 2.2-es pontjában.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: a Felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben – ez esetben a Honlap Üzemeltetője továbbra is kezeli a Felhasználó személyes adatait, azonban azokat a Honlap működéséhez nem használja fel. Az adatkezelés korlátozása pontosan ugyanolyan módon kérhető, mint az adattörlés, és az adatkezelés korlátozása a Honlap használatával kapcsolatosan pontosan ugyanolyan következménnyel jár, mint a regisztrációkor megadott adatok törlése (a Felhasználó a továbbiakban a Honlap szolgáltatásait nem veheti igénybe).

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Honlap Üzemeltetője. Az adathordozhatóságra vonatkozó kérést a Felhasználó elektronikus levélben, a Honlapon feltüntetett elektronikus levélcímen kérheti, az adatokat az Üzemeltető a Felhasználónak elektronikus levélben, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímére, a megkeresés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül továbbítja.
Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Üzemeltető általi kezelése ellen, amennyiben úgy véli, hogy a Honlap Üzemeltetője nem a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli azokat.

2.9 Adatbiztonság:

A Honlap Üzemeltetője minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Honlap Üzemeltetője az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

3. A Felhasználókra irányadó szabályok

3.1 A Felhasználó kötelességei és felelőssége:

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Honlap Üzemeltetője nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból ered, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A Felhasználó – és a Felhasználó érdekkörébe tartozó, a Honlap szolgáltatásait ténylegesen igénybe vevő gazdasági társaság – a Honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap kizárólag nem minősíthető azonban professzionális és felelős üzletviteli, informatikai, könyvelési vagy adótanácsadási szolgáltatásnak, és ilyenek igénybe vételét nem helyettesíti.

A fentiek alapján a Honlap Üzemeltetője nem vállal felelősséget a Felhasználót a Honlap használata során ért olyan károkért, hátrányokért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a Honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, vagy a Honlap felhasználási feltételei megsértette. A Honlap Üzemeltetője nem vállal felelősséget továbbá a Felhasználó, és a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság gazdálkodásáért, gazdálkodási döntéseiért, ezzel kapcsolatosan a Felhasználót és a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaságot ért károkért, elmaradt bevételekért vagy haszonért. Nem vállal továbbá felelősséget a Felhasználó, és a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság adózási, bejelentési és nyilvántartási kötelezettségei teljesítéséért, az ezek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért.

A Felhasználó és a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság köteles a Honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó és a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső számítógépi programalkotások (szoftverek), irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Honlap rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Honlap Üzemeltetője érdekeit sérti.

Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
* Tartózkodni a Honlap működésének megzavarásától, akadályozásától;
* Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Honlap Üzemeltetője jó hírének, piaci reputációjának megsértésére, vagy rombolására, a Honlap Üzemeltetője üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
* Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
* Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Honlap informatikai biztonságát veszélyezteti.

A Felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Honlap Üzemeltetője az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

3.2 Eljárás a szabálysértő Felhasználókkal szemben:

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációt nem a Tájékoztató követelményeinek megfelelően végzi el (lásd a Tájékoztató előző 1.2-es pontját), úgy a Honlap igénybe vételére vonatkozó jogviszony a Felhasználó és a Honlap Üzemeltetője között létre sem jön, ez esetben a jelen Tájékoztató előző 1.4-es pontjának a „Honlap szabálytalan igénybe vétele és jogkövetkezményei” alcímben írtak irányadóak.

Amennyiben a regisztráció érvényesen létrejön, de ezt követően bármikor a Felhasználó vagy a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, a Honlap Üzemeltetője a Felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja megszűnik, és a Felhsználó (valamint az általa képviselt gazdasági társaság) jövőben a Honlap szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, a Honlap Üzemeltetője a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, a Honlap Üzemeltetője az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

4. A Honlap Üzemeltetője felelősségének kizárása és korlátozása

4.1 A szolgáltatás folytonossága:

A Honlap Üzemeltetője vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Honlap Üzemeltetője nem szavatolja a Honlap elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Honlap Üzemeltetője a Honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Honlap Üzemeltetője a Felhasználók jogellenes vagy a Tájékoztató feltételeit sértő magatartásáért és az abból származó jogkövetkezményekért felelősséget nem vállal.

4.2 A Honlap Üzemeltetője felelősségének korlátozása

a) A Honlap Üzemeltetőjének a Felhasználó felé vállalt felelőssége az alábbiakra korlátozott:
1.) halál, testi sérülés vagy betegség esetén az ezzel okozott teljes kár megtérítése;
2.) dologi javakat ért közvetlen kár megtérítése összesen maximum 100.000,-Ft (azázezer forint),;
3.) a Tájékoztató bármely egyéb rendelkezésének a Honlap Üzemeltetője általi megszegésével okozott egyéb közvetlen kár megtérítése összesen maximum 50.000,- Ft (ötvenezer forint) értékig.
b) A Honlap Üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal közvetett, következményi, különleges kárért, elmaradt haszonért, elmaradt munkabérért, elmaradt jövedelemért vagy munkabér, egyéb jövedelem kiesésből eredő károkért.
c) A fenti a)-b) pontokban szereplő felelősségkorlátozási kikötések nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyekben a kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés szerint a felelősség nem korlátozható.
d) A Honlap Üzemeltetőjével szemben, szerződésszegése esetén csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott jogkövetkezmények érvényesíthetők, a Ptk. szerződésszegésből eredő károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései szerint. A Felhasználó kártérítési igényt az Üzemeltetővel szemben a kár bekövetkeztétől számított 18 (tizennyolc) hónapos jogvesztő határidőn belül jogosult érvényesíteni.
e) A jelen Nyilatkozatban meghatározott felelősségkorlátozó kikötéseket a Felhasználó – és a Felhasználó érdekkörébe tartozó gazdasági társaság nevében is – a regisztrációkor, a Tájékoztató feltételei elfogadásakor fogadja el.

5. A Felhasználók jogainak érvényesítése

Ha a Honlap Üzemeltetője a Felhasználó által a Honlap Üzemeltetőjéhez intézett, a jelen Tájékoztató 2.8-as pontjában felsorolt bármely felhasználói jog gyakorlására irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén a Honlap tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A bírósághoz fordulás, vagy a Hatóság eljárása kezdeményezésére nyitva álló határidő a Honlap Üzemeltetője döntésének a Felhasználó általi kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap.

A kérelem teljesítése során a Honlap Üzemeltetője az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el.

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy a Honlap Üzemeltetőjének tevékenysége, a Honlap Üzemeltetője által megvalósított személyes adatkezelés a Felhasználó személyes adatai védelméhez való joga megsértését valósítja meg, ez esetben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát. A Hatósághoz fordulásnak nincs határideje.
A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu